3. Ali-İmran
4. Nisa
5. Maidə
6. Ənam
7. Əraf
8. Ənfal
9. Tövbə
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Rəd
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nəhl
17. İsra
18. Kəhf
19. Məryəm
20. Ta-ha
21. Ənbiya
22. Həcc
23. Muminun
24. Nur
25. Furqan
26. Şuəra
27. Nəml
28. Qəsəs
29. Ənkəbut
30. Rum
31. Loğman
32. Səcdə
33. Əhzab
34. Səbə
35. Fatir
36. Yasin
37. Saffat
38. Sad
39. Zumər
40. Ğafir
41. Fussilət
42. Şura
43. Zuxruf
44. Duxan
45. Casiyə
46. Əhqaf
47. Muhəmməd
48. Fəth
49. Hucurat
50. Qaf
51. Zariyat
52. Tur
53. Nəcm
54. Qəmər
55. Rəhman
56. Vaqiə
57. Hədid
58. Mücadilə
59. Həşr
60. Mumtəhənə
61. Səff
62. Cümə
63. Munafiqun
64. Təğabun
65. Təlaq
66. Təhrim
67. Mulk
68. Qələm
69. Haqqə
70. Məaric
71. Nuh
72. Cinn
73. Muzəmmil
74. Muddəsir
75. Qiyamət
76. İnsan
77. Mursəlat
78. Nəbə
79. Naziat
80. Əbəsə
81. Təkvir
82. İnfitar
83. Mutəffifin
84. İnşiqaq
85. Buruc
86. Tariq
87. Əla
88. Ğaşiyə
89. Fəcr
90. Bələd
91. Şəms
92. Ləyl
93. Zuha
94. Şərh
95. Tin
96. Ələq
97. Qədr
98. Bəyyinə
99. Zəlzələ
100. Adiyat
101. Qariə
102. Təkasur
103. Əsr
104. Huməzə
105. Fil
106. Qureyş
107. Maun
108. Kövsər
109. Kafirun
110. Nəsr
111. Məsəd
112. İxlas
113. Fələq
114. Nas